. C O N T A C T G E G E V E N S          . C O O R D O N É E S   D E   C O N T A C T


e-mailI     R    I     D     I     S         V    I     T     R     E      A     E

r   e   g   e   n   b   o   o   g      g   l   a   s        v   e   r   r   e      a   r   c    °    e   n    °    c   i   e   l

spécialisée en peinture sur verre et vitail d'art        

gespecialiseerd in brandschilderen en glas-
in-lood
S I N D S   2 0 1 6

Wettelijk erkend als vakkundig ambachtsvrouw door de Commissie Ambachtslieden van de FOD Economie,

een erkenning van authentiek vakmanschap, handwerk en creativiteit.


         

D E P U I S   2 0 1 6

Certifié comme artisan qualifiée délivré par la Comité des Artisans du SPF Economie,
une reconnaissance de l'artisanat authentique, créative et de l'artisanat minutieux.
P R I V A C Y   B E L E I D   V A N   I R I D I S ° V I T R E A E

Dit Privacybeleid is van toepassing op alle persoonsgegevens die Iridis°Vitreae verwerkt van haar gebruikers.

1. Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens:

Iridis°Vitreae, Schuitenkaai 3, 1000 Brussel BTW BE 0831. 270. 501

De website wordt beheerd door Saskia Lupini: saskia@iridis-vitreae.be


2. Welke gegevens worden verwerkt en voor welk doel?

2.1 In het kader van aanvragen van offertes of inschrijvingen per email worden enkel en alleen de volgende persoonsgegevens verwerkt:

- naam

-telefoonnummer(s), emailadres(sen)

- adres(sen)

2.2 Iridis°Vitreae verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de volgende diensten:

Contacten
De emailadressen die u aanbiedt voor de aanvraag van een offerte,
opdracht of een inschrijving voor een cursus, worden uitsluitend voor dat doel gebruikt.

Opgave van persoonlijke contactgegevens (naam en e-mailadres) zijn verplicht, maar uitsluitend bedoeld om u te kunnen informeren over de status van uw inschrijving voor het volgen van een cursus of ter communicatie en opvolging van een opdracht of offerteaanvraag.

Algemeen
Namen en e-mailadressen die u opgeeft, worden enkel door Iridis°Vitreae
gebruikt voor het u contacteren in verband met uw inschrijving voor de cursussen of ter communicatie van een offerteaanvraag of opdracht en voor het afhandelen van vragen en andere informatie die u aan ons doorgeeft.


3. Bewaartermijnen

Adressen
Iridis°Vitreae verwerkt en bewaart uw emailadres/persoonsgegevens totdat u aangeeft niet langer gebruik te willen maken van onze diensten.
Op uw verzoek zal uw emailadres/ persoonsgegevens binnen maximaal een werkweek
worden verwijderd.
Er worden geen adressen of bankgegevens bewaard, behalve degene op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen, zoals in de verplichte boekhouding.

Overig
Facturen met (persoons)gegevens worden op grond van toepasselijke administratieve verplichtingen bewaard voor zolang de wettelijk toepasselijke termijn loopt.


4. Beveiligingsmaatregelen

4.1 Ter bescherming van uw persoonsgegevens heeft Iridis°Vitreae passende maatregelen getroffen. De persoonsgegevens worden in een veilige omgeving verwerkt.


5. Inzagerecht, verwijdering, vragen en klachten

5.1 Via saskia@iridis-vitreae.be kunt u ook een verzoek indienen om uw persoonsgegevens te wijzigen of te verwijderen. Iridis°Vitreae zal uw verzoek in behandeling nemen en u binnen een werkweek na ontvangst hierover informeren.

5.2 Indien u klachten heeft over de wijze waarop Iridis°Vitreae uw persoonsgegevens verwerkt of uw verzoeken behandelt, kunt u contact opnemen met de verantwoordelijke Saskia Lupini saskia@iridis-vitreae.be

5.3 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacybeleid kunnen worden gericht aan onze administratie: saskia@iridis-vitreae.be


6. Verwerkers

6.1 De persoonsgegevens worden niet buiten de Europese Unie verwerkt.


7. Wijzigingen en versie

Dit Privacybeleid kan ten alle tijde worden gewijzigd of aangepast. De wijzigingen worden via de website bekend gemaakt. Ik adviseer uw om regelmatig het Privacybeleid te bekijken.

Versie 15 mei 2018Cookies:

1. Logfiles
Iridis°Vitreae maakt geen gebruik van technische noch analytische cookies.

1. Fichiers journaux

Nous n'utilisons pas de cookies techniques ou analytiques.

1. Log files

We do not use technical or analytical cookies.

2. Links naar andere websites

Onze website kan links bevatten naar andere websites. Zodra u deze links gebruikt om onze website te verlaten, dient u er echter rekening mee te houden dat wij geen controle hebben over die andere website. Daarom kunnen wij niet verantwoordelijk worden gehouden voor de bescherming en privacy van informatie die u verstrekt tijdens uw bezoek aan dergelijke sites en vallen dergelijke sites niet onder deze privacyverklaring. Wees voorzichtig en bekijk de privacyverklaring die van toepassing is op de website in kwestie.

2. Liens vers d'autres sites web

Notre site web peut contenir des liens vers d'autres sites web. Cependant, une fois que vous avez utilisé ces liens pour quitter notre site, vous devez savoir que nous n'avons aucun contrôle sur cet autre site web. Par conséquent, nous ne pouvons être tenus responsables de la protection et de la confidentialité des informations que vous fournissez lorsque vous visitez ces sites et ces sites ne sont pas régis par la présente déclaration de confidentialité. Vous devez faire preuve de prudence et consulter la déclaration de confidentialité applicable au site web en question.

2. Links to other websites

Our website may contain links to other websites. However, once you have used these links to leave our site, you should note that we do not have any control over that other website. Therefore, we cannot be responsible for the protection and privacy of any information which you provide whilst visiting such sites and such sites are not governed by this privacy statement. You should exercise caution and look at the privacy statement applicable to the website in question.

Versie 15 mei 2018


HOME

© 2015 ALL IMAGES, PHOTOGRAPHS AND INFORMATION ON THIS WEBSITE ARE COPYRIGHT PROTECTED AND NOT TO BE USED WITHOUT WRITTEN CONSENT OF THE OWNER IN ANY FORM OR MEDIA
© 2015 ALL RIGHTS SASKIA LUPINI-KLUTE  BEELDEND KUNSTENAAR, SCHILDER EN RESTAURATEUR VAN GLAS-IN-LOOD, GLAS-IN-KOPER EN GEBRANDSCHILDERD GLAS  -  SABAM BELGIUM